Nui Rong Nho

Ingredient: Bột rong nho, bột bạo, bột mì.

Net weight: 400g

Liên hệ
SKU: HHF – FO.007 Category: